1843

“REGLEMENT TOT HET VERVEENEN, BEDIJKEN EN WEDERDROOGMAKEN VAN EEN GEDEELTE VAN DEN MIDDELPOLDER, ONDER DE GEMEENTE NIEUWER-AMSTEL, OPGEMAAKT IN VOLDOENING AAN HET 2e LID VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN DEN 20sten FEBRUARIJ 1843, No. 4.

ART. 1.

De Verveening, Bedijking en Wederdroogmaking, in deze bedoeld, zal zich uitstrekken tot alle Perceelen van den Middelpolder, onder welke benaming ook bekend, en zoo als die zijn besloten in de Omringing, bij het volgende Artikel beschreven, hebbende met en in begrip der te makene Ringvaart en Ringdijk, naar de Kadastrale plans en leggers der Gemeente Nieuwer-Amstel, eene oppervlakte van plus minus Zes Honderd Bunders.

ART 2.

De Grenzen dezer Verveening zijn die, welke bij Koninklijk Besluit van den 7den April 1844, No. 65, nader zijn aangewezen, en waarvan de beschrijving de onderstaande is:
De Oostzijde der Verveening in deze bedoeld neemt een’ aanvang aan den noordoosthoek van het Perceel No. 623, Sectie I van het Kadaster der Gemeente Nieuwer-Amstel, en van daar in eene regte lijn noord-noordoostwaarts aanloopende, beoosten het Pancrasmeertje, tot aan den noordoosthoek van het Perceel No. 353 volgt de Ring van af dit punt in eene noordwestelijke rigting de Scheisloot ten noorden van de Perceelen No. 353, 354, 357 en 358, tot aan den zuidoosthoek van het Perceel No. 299; van dit punt in eene regte rigting noordwaarts tot aan de zuidzijde van de Sloot No. 256 opschietende, en van daar volgende de zuidzijde derzelve Sloot in eene westelijke rigting tot tegenover den zuidoostelijken hoek van het Perceel No. 245, neemt de lijn noord-noordoostwaarts aan de rigting tot aan de zuidzijde van het Perceel No. 218, tegenover den noordoostelijken hoek van het Perceel No. 240, van waar de lijn in eene oostelijke rigting langs de noordzijde van het Water No. 232, tot op circa 140 el afstands den Amsteldijk nadert; van daar neemt de Ring weder eenen noordelijken loop in eene regte lijn tot aan de Scheisloot tusschen de Perceelen No. 176 en 177, en wendt zich van daar een weinig meer westwaarts tot aan het punt, waar het verlengde dezer lijn de Sloot tusschen de Perceelen No. 120 en 140, Sectie 1, op circa 150 el uit den Amsteldijk, doorsnijdt.
De Noordelijke Grens der Verveening …”

Bron: Organieke akte, reglement en Koninklijke Besluiten voor de verveening van een gedeelte van den Middenpolder onder de gemeente Nieuwer-Amstel, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1884.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *